ГЕЗИТ ЭЭСИ: ЖЧК «КАСЕН АБА»

ГЕЗИТ ЭЭСИ: ЖЧК «КАСЕН АБА»
Башкы редактор:
Асылбек БЕКТЕНОВ

Тел.: 0(312) 56-32-49
E-mail:el-demi@mail.ru
Дизайнер, иллюстратор:
Эрнис ЖЭЭНТАЕВ

Редакция жааматы:
Айжаз САКИЕВА,
Перизат КАДЕНОВА,
Упел АНАРКУЛОВА,
Осуят ОСМОНОВА
Биздин дарек: Бишкек ш., Тыныстанов 8-53
КР Адилет министрлигинде катталган №0021535
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»
BIC: 118001 Эсеп. счет: 1180000061345434 Индекс: 68620
Гезит «ММК колдоо борбору» фондунун басмаканасында басылды.
Буйрутма: 1445 Нускасы: 2 500