КАЛЫГУЛ ОЛУЯ: » Чет жерлик табаар эбиңди. Куюгаар журтуң адашып, Кул-кутан бийлик талашып»

0
180

Батасыз калаар элиңер,
Балыксыз калаар көлүңөр.
Корголсуз калаар корооңор,
Кол сунбас жолдош-жороңор.

Ичегиң калар ичкерип,
Ийгилик тураар кеч келип.
Санаасы бузук эл келээр,
Салт-санаа айткан тергелээр.

Жегени таза жерилээр,
Жериңди четтен кемирээр.
Учкундан мурун өрт кетээр,
Улуудан каада-салт кетээр.

Казанга салбай аш бышаар,
Кагазсыз элиң кат жазаар.
Ширеңке чакпай от жагаар,
Шилбилүү төрүң бош калаар.

Тоолоруң калар топусуз,
Сок билек калар сокусуз.
Үйлөрүң болоор үч кабат,
Эшигиң болоор беш кабат.

Көңүлүң өргүп тынч албас,
Өксүсөң эч ким кылчайбас.
Түбөлүк көрөр, жашоосун,
Түз жолго салбас азоосун.

Тыя албай калар катынын,
Каттабай калаар жакының.
Тең ата болоор жаш-кары,
Тебилип калаар баштагы.

Уят деп айтсаң күлүшөөр,
Улуулук наркы чүрүшөөр.
Казына башчың шум болоор.
Кагаздай аппак ун болоор.

Чегиртке басаар жериңди,
Чет жерлик табаар эбиңди.
Куюгаар журтуң адашып,
Кул-кутан бийлик талашып.
Кылычың ташка чабылаар,
Кытайлар каптап жабылаар.

Саламын айтаар ийилип,
Саадагын жонго түйүнүп.
Аралай чабаар элиңди,
Акырын бузаар тегиңди.

Алгоолоп жүрүп жол салаар,
Ары тур, десең кол салаар.
Жараксыз келип багынтаар,
Жарлыгын төшкө тагынтаар.
Жараткан Теңир кайда?- деп,
Жасалма бутка табынтаар.

Карагай-кайың кыйылаар,
Качанкы демиң тыйылаар,
Калпагың башка кийе албай,
Кайран журт ташка сыйынаар.

Кашыкка сузган кант берээр,
Кантына кошуп дарт берээр,
Капарсыз жүргөн күнүңдө,
Карт кытай бир күн мант берээр.

Тоңдурбас кышта тон берээр,
Тонуна ороп шор берээр.
Тоо-ташың басып алганга,
Тоң кыргыз колго оң келээр.

Чочконун майын эритээр,
Чокунтпай туруп жегизээр.
Чочунбай бирге бололу,
Чогуу өскөн элбиз, дегизээр.
Кадуулап алтын табышаар,
Каймагын калпып алышаар,
Канатташ элбиз баштан деп,
Калп эле тилин жагызаар.

Кылтылдап кирер койнуңа,
Кылтагын илер мойнуңа.
Кызыкпа, журтум, кызыкпа,
Кытайдын кытмыр ойнуна.

Ашың жок болсо, ачка бол,
Алдыңдан изде башка жол.
Алданбай кара курсакка,
Ачылбай турган капка бол.

Кытайдын айттык баянын,
Кылыгын журтка жаямын.
Кылычсыз калбай кырылып,
Кылымдын көргүн аягын.
Кыргызым уккун ойгонуп,
Кызырдын берген аянын.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =